Thai – ภาษาไทย

ข้าพเจ้า/พวกเราให้คำมั่นว่า เราจะมีส่วนร่วมเชิงรุกเพื่อยุติการตีตราเบาหวานและการเลือกปฏิบัติ โดย:

ให้ความเคารพบุคคลที่เป็นเบาหวานทุกประเภท

ตระหนักว่ามีการตีตราผู้ที่เป็นเบาหวานและทำให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตราย

ยอมรับและท้าทายอคติของข้าพเจ้า/พวกเรา ที่มีต่อผู้เป็นเบาหวาน

ใช้ภาษา ข้อความ และภาพ ที่ถูกต้อง แสดงถึงการยอมรับ ให้ความเคารพ ใช้ภาษาที่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้อื่น ไม่ตัดสินและไม่ใช้ภาษาที่กีดกัน เมื่อสื่อสารกับผู้ที่เป็นเบาหวานหรือเมื่อพูดถึงผู้ที่เป็นเบาหวาน

หลีกเลี่ยงและพยายามที่จะไม่ใช้ข้อความหรือภาพที่สื่อให้เกิดความกลัวเพื่อให้ผู้ที่เป็นเบาหวานทำตามคำแนะนำ

ประณามการเลือกปฏิบัติจากการเป็นเบาหวาน และสนับสนุนให้ผู้เป็นบาหวานได้รับการรักษาและการดูแลที่เท่าเทียมกัน

ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่ม นโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันสำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคน

จากการให้คำปฏิญาณนี้ ข้าพเจ้า/พวกเราะมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรคำพูดที่เห็นอกเห็นใจ และให้ความเคารพผู้เป็นเบาหวานมากขึ้น ให้ผู้เป็นเบาหวานรอดพ้นจากการถูกตีตรา และ เลือกปฏิบัติและได้รับอันตรายที่เกิดขึ้นตามมา
Share for greater impact